Post-Covid: navigeren naar Het Nieuwe Beter

Nederland gaat van het slot, versoepelingen van coronamaatregelen volgen elkaar in snel tempo op. Hoe bereiden organisaties zich voor op de periode na de lockdown? Dat er dingen anders zullen zijn, is duidelijk. Aon deed er internationaal onderzoek naar. Het Nieuwe Beter is aanstaande.

 

 

Webinar van NARIM Kenniscentrum Employee Benefits

Over de post-Covid tijd en Het Nieuwe Beter ging het onlangs in een webinar van het NARIM Kenniscentrum Employee Benefits. Saida Nhass en Guillerm van der Lans van Aon bespraken de uitkomsten uit het wereldwijde Aon-onderzoek en gingen de discussie aan over onderwerpen als verandering van arbeidsvoorwaarden, communicatie met medewerkers en klanten, technostress, wagenparkbeheer en het borgen van de bedrijfscontinuïteit versus RIVM-richtlijnen.

NARIM-lid Jacqueline Plessius, coördinator van het Kenniscentrum Employee Benefits, hoorde via het netwerk Ladies@Risk van het Aon-onderzoek en heeft toen contact gezocht met Saida Nhass van Aon. Dat heeft geleid tot het onlangs gehouden webinar over Het Nieuwe Beter.


Vijf hoofdthema's

 

  In het Aon-onderzoek is aan de hand van 18 vragenlijsten gekeken naar vijf hoofdthema’s:

  • Crisismanagement: hoe goed ben je ook in de toekomst voorbereid op gebeurtenissen als een pandemie, hoe weerbaar is de organisatie?;
  • HR: vraagstukken rondom inzetbaarheid, gezondheid en vitaliteit en onderliggende arbeidsvoorwaarden;
  • IT: mensen werken veel meer vanuit huis en dat zal blijven. Is het IT-beleid inclusief risicobeheersing hierop toegerust?;
  • Risicomanagement: de adequate inrichting van de tweede lijn is juist nu erg belangrijk (risicomanagement, compliance, IT, HR) om voldoende weerbaar te zijn op toekomstige gebeurtenissen en zogenaamde long tail risico’s als cyber en klimaatverandering;
  • Operationeel: hoe goed bent u voorbereid op risico’s vanuit operationeel perspectief (leveranciers en mogelijke verstoringen in de supply chain), medewerkers en het behouden van klantvertrouwen in de nieuwe setting)?

 

Aon onderzoek post-Covid-19

 

Meer aandacht voor het welzijn van werknemers, ook na Covid-19

Covid-19 en alle gevolgen van de pandemie hebben niet alleen economische gevolgen, maar ook op het gebied van HR zullen effecten, lees veranderingen, merkbaar zijn. Denk aan welzijnsvraagstukken, een goede werk-privé balans, reizen voor het werk, etc. Er komen tal van uitdagingen naar voren als gevolg van de pandemie, stellen Nhass en van der Lans.

 

Een van hun stellingen is dat we de komende jaren nog volop te maken krijgen met Covid-19, ondanks de vaccinaties. Ook op wettelijk terrein via het initiatiefwetsvoorstel ‘Werken waar je wil’ dat eind januari van dit jaar is ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel geeft werknemers in beginsel het recht op thuiswerken. Een verzoek tot thuiswerken (formeel een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats) moet op dezelfde manier worden behandeld als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur. Werknemers moeten hierdoor meer vrijheid krijgen om de balans tussen werken op de werklocatie en thuis werken in te richten.

 

Dat kan het welzijn van de werknemer positief beïnvloeden. Vooral thuiswerkers met een goede thuiswerkplek en ondersteuning lijken zich thuis productiever te voelen, zo staat in de toelichting op het wetsvoorstel.

 
Terugkeren naar de werkvloer zal heel zorgvuldig moeten gaan

Als deze wet wordt ingevoerd, heeft dat behoorlijk wat effecten, aldus Nhass en Van der Lans. ‘Als mensen terugkeren op de werkvloer, zal dat op de eerste plaats zorgvuldig moeten gebeuren. De 1,5 meter regel zal blijven bestaan en alleen het aanbrengen van looproutes is niet voldoende. Ook luchtverversing is bijvoorbeeld een belangrijk punt. Is de ventilatie zodanig op orde dat de kans op besmettingen zo klein mogelijk is?’

 

Mag je vragen of iemand is gevaccineerd?

‘Hoe ga je om met wel of niet gevaccineerde medewerkers? Mag je daarnaar vragen? Wat gebeurt er als blijkt dat er een niet-gevaccineerde medewerker een nieuwe bron van besmetting blijkt te zijn? Welke aansprakelijkheden kunnen daaruit voort komen? Sluiten de omschrijvingen in verzekeringspolissen nog aan bij de nieuwe situatie? Al dit soort aspecten zullen onder de loep genomen moeten worden.’

 

Daarnaast zijn er praktische vragen. ‘Je kunt je als bedrijf afvragen of je straks nog wel een wagenpark nodig hebt zoals je dat had voor Covid-19. Wat ga je doen met de voordelen die dit had voor de betreffende werknemers? Hoe ga je om met thuiswerkvergoedingen? Hoe ga je het gesprek met werknemers aan over eventuele aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden? Heel veel van dit soort HR-vragen komen nu aan de oppervlakte.’ En daarop zullen antwoorden gevonden moeten worden, niet alleen vanuit HR-perspectief, maar breder. Risico’s en risicoprofielen zijn daarin een belangrijk aspect.

 

Hoe ga je om met het Nieuwe Beter?
Vooral middelgrote en kleine bedrijven worstelen met Het Nieuwe Beter en de wijze waarop ze hiermee in hun bedrijf moeten omgaan, merken Nhass en Van der Lans. ‘We krijgen hierover veel vragen en begeleiden ondernemers en ondernemingen om hier meer zicht op te krijgen. Dat gebeurt niet alleen vanuit HR-perspectief, maar we kijken ook naar risico’s en het risicoprofiel van organisaties. Het een sluit het ander niet uit, hoewel we in de praktijk nog best wel vaak merken dat er tussen HR en andere specialismen als risicomanagement afstand is. Terwijl het logisch zou zijn meer met elkaar in gesprek te gaan: over risico’s die op de ondernemingen betrekking hebben, over het beleid op dit gebied en de effecten die dat op HR-vlak met zich mee brengen.

 

Nieuw leiderschap

Het Nieuwe Beter vraagt ook om nieuw leiderschap, stellen Nhass en Van der Lans. ‘Vragen zullen op hoog niveau beantwoord moeten worden, waarbij vervolgens het beleid pragmatisch moet worden ingericht. Dat werkt door naar lagere niveaus in de organisatie. Hoe volg je het fysieke en mentale welzijn van mensen die vooral thuis werken en hoe bevorder je hun welzijn? Technologie kan daarbij helpen, maar het blijft vooral mensenwerk.’

 

Daarnaast zijn er ook nieuwe mogelijkheden, stippen Nhass en Van der Lans aan. ‘Als werkgever kun je putten uit een groter arsenaal aan potentiële werknemers. Door het vele thuis werken hoeft afstand naar het werk en de werklocatie niet langer een beletsel te zijn. Dat is de afgelopen tijd wel gebleken.’

 

'Wat heb jij over jezelf geleerd in de Covid-periode?'

Stel jezelf een aantal vragen, adviseerden Nhass en van der Lans. ‘Wat heb jij over jezelf geleerd de afgelopen twaalf maanden? Welke risico’s voorzie jij voor jouw organisatie? Is de manier waarop je tegen je organisatie aankijkt, veranderd? Welke beleidsveranderingen zijn er doorgevoerd als gevolg van Covid-19?’

 

Time boxing en time blocking

Zorg voor aandacht voor zaken als gezond gedrag en ondersteuning van de mentale gezondheid, bevorder aanpassingsvaardigheden en het delen van verantwoordelijkheden, ontwikkel financiële zekerheden en begrijp de verwachtingen van het personeel. Om deze verwachtingen vervolgens op een nieuwe manier te managen. Ook werknemers zelf hebben de taak hun grenzen te bewaken. Bijvoorbeeld via time boxing en time blocking. Ook dat hoort bij Het Nieuwe Beter.

 

Informatie en relevante links

Risico- en verzekeringsadviseur Aon heeft naast het internationale onderzoek ook een aantal checklists ontwikkeld voor Het Nieuwe Beter. Saida Nhass en Guillerm van der Lans weten er meer van.

 

Mr. Saida Nhass CIPP/E, Managing Consultant Aon Global Risk Consulting
T 06 204 23 691, E saida.nhass@aon.nl

Guillerm van der Lans, Health & Human Capital Consultant, Aon Health Solutions
T 06 534 89 750, E Guillerm.van.der.lans@aon.nl

 

Presentatie Saida Nhass en Guillerm van der Lans »
Whitepaper Aon en WTW: https://www.aon.com/aon-wtw-combination

WTC (World Travel Convene) rapporten (2):
https://www.aon.com/helping-organizations-chart-course-to-the-new-better


« vorige pagina         meer nieuws »