Erik Lindeman: 'De vijfde revolutie is nog veel meer doen met data en technologie'

'NARIM Now! is een boeiend en actueel thema, meer dan ooit relevant voor verzekeraars én voor klanten van verzekeraars,’ aldus Erik Lindeman, Managing Director RSA Nederland over het thema van het NARIM Congres. ‘RSA is volop bezig met de verdere transformatie richting een meer datagedreven bedrijf. Meer doen met de data die beschikbaar is en die omzetten in informatie om nog meer waarde mee te creëren; voor onszelf en voor onze klanten.’

 

Intern en extern datagedreven inzet

Er is een onderscheid tussen interne en externe datagedreven inzet, stelt hij. ‘Intern om onszelf efficiënter, effectiever en beter te maken. Extern om die data terug te geven aan klanten in de vorm van toegevoegde waarde. Wereldwijd bieden wij onze klanten een breed producten- en dienstenpakket en nemen onze verantwoordelijkheid.

In de tak zakelijke verzekeringen verzamelen wij bijvoorbeeld veel data over schepen in binnen- en zeevaart. Die data gebruiken wij om maatwerk verzekeringsdekkingen te bieden en tegelijkertijd gericht aandacht te vestigen op risicoverhogende factoren die aanvullende preventiemaatregelen behoeven. Hoe “rijker” de data, des te betrouwbaarder en waardevoller de geboden risicoaanbevelingen. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk tal van klanten die zelf al “data smart” zijn ingericht. Zij zijn heel goed in staat om bijvoorbeeld onderhoudscycli aan machines te optimaliseren, defecten te spotten voordat ze tot schade leiden en maximaliseren van “up-time” van assets.

 

De reacties van klanten

‘In Nederland is RSA met name actief met het verzorgen van maatwerk verzekeringsprogramma’s van vooral grote nationale en internationale bedrijven. Veel vragen van zowel brokers als eindklanten gingen de afgelopen tijd over preventieve maatregelen en het opvolgen van preventie-eisen als eigen faciliteiten als winkels en fabrieken een tijdje ongebruikt of minder bemenst bleven. Hoe kun je dan controleren of er geen gekke dingen gebeuren. De preventieve eisen waren immers veel minder goed in te vullen als voor corona. Hierover hebben we onze aanbevelingen zo goed als mogelijk gecommuniceerd, zowel gevraagd als ongevraagd, in de vorm van digitale whitepapers. We hebben bijvoorbeeld een gids opgesteld met belangrijke preventie-checkpunten ten tijde van “lockdown” restricties, een gids voor het heropenen van bedrijven na een periode van stilstand, alsook een gids voor verhoogde waakzaamheid voor (cyber) fraude.’

 

Stijging premies

Bij veel Risk & Insurance Managers is er angst dat premies omhoog zouden gaan en dat er extra uitsluitingen zouden volgen als gevolg van een pandemie zoals corona. Houdt dat RSA bezig?

‘Jazeker. In de afgelopen maanden is bij het verlengen en vernieuwen van verzekeringsprogramma’s al de nodige aandacht geweest voor het verduidelijken/afbakenen van risicodekking hiervoor. Daarnaast houden we ernstig rekening met verhoging van premies op de herverzekeringsmarkten per 1 januari a.s.’

 

Uitsluitingsclausules gespreksonderwerp

‘Er is in de basis nooit een intentie geweest om de gevolgen van een pandemie zoals de coronacrisis onder de dekking van de huidige polissen te brengen, tenzij dat juist specifiek was opgenomen onder de reikwijdte van de dekking. Uitsluitingsclausules zijn nu meer in beeld gekomen ter verduidelijking, zodat daarover in elk geval geen disputen kunnen ontstaan. De dialoog is en blijft enorm belangrijk, 1 januari is en blijft een belangrijke piek in verzekeringsland Nederland, omdat veel verzekeringscontracten tot expiratie komen, moeten worden verlengd of vernieuwd. Complexe risicovraagstukken en bijpassende dekkingen zullen dan liefst face-to-face als dat Corona-veilig kan of in online meetings worden besproken. Sommige vraagstukken laten zich niet in een paar regels uitleggen.’

 

Prominente rol data

‘RSA is steeds meer een datagedreven organisatie. Dat houdt in dat wij risico’s zo smart mogelijk beoordelen. Relevante data wordt gebruikt bij verlengingen of vernieuwingen van verzekeringscontracten. Staan alle seinen op het dashboard op groen, dan kun je bij wijze van spreken het verlengingsvoorstel met een e-mail aanbieden. Wordt aangegeven dat er een aandachtspunt is, dan is dat aanleiding om in gesprek te gaan. Zo heeft data een prominentere rol in het samenwerken aan passende verzekeringsoplossingen.’

 

Verwachtingen

Op de vraag wat zijn specifieke verwachtingen zijn van het online NARIM Congres antwoordt Erik: ‘We willen graag weten waar klanten tegenaan lopen, waar ze mee bezig zijn, welke transformaties of innovaties er zijn en welke stabilisatie-exercities ze uitvoeren om corona de baas te zijn. Deze informatie is van levensbelang om ons producten- en dienstenaanbod op af te stemmen. We hebben regelmatig contact met verschillende klanten en broking partners, dus we weten veel. Maar een NARIM-bijeenkomst dwingt iedereen even pas op de plaats te maken en met elkaar in dialoog te treden over wat we doen en wat beter kan om de best passende verzekeringsoplossingen te kunnen aanbieden. Online heeft echter zijn beperkingen. Een paar edities geleden woonde ik een workshop over telemetrics bij. Ik zat naast een klant en bij het verlaten van de zaal kwamen we erover in gesprek. Het leidde tot een afspraak. Bij een virtueel congres zijn dit soort spontane mogelijkheden minder.’

 

Goede beslissing

‘Ik vind het goed dat het NARIM-bestuur heeft besloten om dit jaar toch een congres te laten plaatsvinden. Het is belangrijk te weten hoe het gaat met de klanten, met de NARIM-leden en met business partners. Juist in deze maanden ga je met elkaar in gesprek over de relevante ontwikkelingen, trends, uitdagingen en verwachtingen voor 2021, dat moet ook, anders vind je geen gezamenlijk gedragen oplossingen.’


« vorige pagina         meer nieuws »