DUPI: “Verlies de persoonlijke touch niet uit het oog”

Digitalisering en automatisering zijn anno 2024 steeds vaker de norm dan de uitzondering. In veel gevallen maken ze ons dagelijks leven een stuk gemakkelijker. Toch blijkt uit ons werk dat een menselijke benadering nog steeds onmisbaar is, zoals bij het verzekeren van complexe risico’s. Daarom geloven ze bij DUPI in een persoonlijke aanpak, juist wanneer die het hardst nodig is.
 

Erwin Henkes is Deputy Chief Commercial Officer van DUPI


Technologie met een menselijk gezicht
Erwin Henkes, Deputy Chief Commercial Officer: "We omarmen de nieuwste technologieën, maar verliezen nooit de persoonlijke touch uit het oog. In een branche met veel standaardisering, onderscheidt DUPI zich dan ook door een persoonlijke en klantgerichte aanpak. Wij zeggen niet snel ‘nee’, maar veel liever ‘ja, mits’. Hierdoor houden wij in samenwerking met onze relaties complexe risico's verzekerbaar.
 
Aanjagen technologische innovatie
Als ondernemers zien we de kansen die innovatie biedt. Door oog te hebben voor de wens van onze relaties om te verduurzamen en daaraan gerelateerde doelstellingen te behalen, bieden wij maatwerk in verzekeringsoplossingen die daaraan bijdragen. Zo zijn we meer dan alleen een verzekeraar; we staan naast de klant in de groei en ontwikkeling van hun onderneming.
 
Een team dat samen meer is dan de som der delen
Bij DUPI geloven we dat succes niet alleen voortkomt uit harde cijfers en strakke strategieën, maar ook uit het plezier dat we hebben in wat we doen. Deze filosofie van 'mixing business with pleasure' verrijkt niet alleen onze werkomgeving, maar versterkt ook de band met onze klanten.
 

Bij DUPI blijft de menselijke waarde centraal staan in alles wat we doen. Door onze unieke aanpak en de kracht van ons team blijven we pionieren in een constant evoluerende branche. Wij geloven dat de menselijke factor altijd de doorslag geeft, zelfs in een tijdperk waarin technologie steeds dominanter wordt. Met deze filosofie blijven wij voortdurend gedreven om onze klanten optimaal te ondersteunen in hun streven naar succes en innovatie."
 


dupi.com
------

THE HUMAN VALUE IN INSURANCE
Digitalisation and automation will increasingly become the norm rather than the exception from 2024 onwards. In many cases, they make our daily lives much easier. However, our work shows that a human approach remains indispensable, especially when insuring complex risks. That's why DUPI believes in a personal approach, especially when it's needed most.

Technology with a human Face
Erwin Henkes, Deputy Chief Commercial Officer: "We embrace the latest technologies, but we never lose sight of the personal touch. In an industry full of standardisation, DUPI stands out for its personal and customer-focused approach. We rarely say 'no', but rather 'yes, if'. This approach helps us keep complex risks insurable in collaboration with our partners.

Driving technological innovation
As entrepreneurs, we see the opportunities that innovation offers. By considering our partners' desire to become sustainable and achieve related goals, we offer tailor-made insurance solutions that contribute to these objectives. Thus, we are more than just insurers; we stand beside our clients in the growth and development of their businesses.

A team that is more than the sum of its parts
At DUPI, we believe that success stems not only from hard numbers and strict strategies but also from the joy we find in what we do. This philosophy of 'mixing business with pleasure' not only enriches our work environment but also strengthens our connection with our clients.

At DUPI, human value remains central to everything we do. Through our unique approach and the strength of our team, we continue to pioneer in an ever-evolving industry. We believe that the human factor always makes a difference, even in an era where technology is becoming increasingly dominant. With this philosophy, we remain continually driven to optimally support our clients in their pursuit of success and innovation."

 

dupi.com


« vorige pagina         meer nieuws »