De sanctieregelgeving, de weg naar een adequate naleving

Dagmar Stéfansdóttir heeft de Edwin Meyer Award gewonnen met haar scriptie 'De sanctieregelgeving, de weg naar een adequate naleving. Een samenvatting van deze scriptie treft u onderstaand aan.

 

 

SAMENVATTING SCRIPTIE

Conform artikel 3:10 Wet op het financieel toezicht (Wft) en artikel 3:17 Wft moeten financiële instellingen adequaat beleid uitvoeren dat een integere uitoefening van het bedrijf waarborgt. Hieronder valt het beheersen van integriteitsrisco’s (artikel 3:10 Besluit prudentiële regels Wft (Bpr)). Zo wordt voorkomen dat financiële instellingen betrokken raken bij handelingen die tegen de wet ingaan of maatschappelijk onbetamelijk zijn.

 

De Nederlandsche Bank heeft in haar rol als toezichthouder geconstateerd dat de naleving van de sanctieregelgeving en bijbehorende integriteitverplichtingen onvoldoende wordt gewaarborgd door schadeverzekeraars. Risico hiervan is dat het financiële stelsel wordt misbruikt voor criminele doeleinden, zoals het financieren van terrorisme. Dit kan de reputatie, de integriteit, de soliditeit en het maatschappelijk vertrouwen van financiële instellingen aantasten. Om dit te voorkomen moeten financiële instellingen hun klanten en belanghebbenden kennen en begrijpen. Dit kan met behulp van een adequaat customer due diligence (CDD) beleid.

 

Vraagstelling

Om inzicht te krijgen over de verklaring waarom schadeverzekeraars de sanctieregelgeving onvoldoende naleven, heeft Dagmar een empirisch onderzoek uitgevoerd, onder meer in de vorm van een enquête. De vraagstelling was: hoe kan aan de hand van een theoretisch model een verklaring gegeven worden voor een al dan niet adequate naleving van de sanctieregelgeving door schadeverzekeraars?

 

Uit haar onderzoek bleek dat veel schadeverzekeraars zich wel bewust waren van:

  •          de ernst van betrokkenheid bij terrorismefinanciering;
  •          de ernst van de bestraffing bij non-compliance;
  •          de kans op detectie door de toezichthouder als er sprake is van non-compliance;
  •          de tegenmaatregelen die getroffen kunnen worden om terrorismefinanciering tegen te gaan.

 

Maar tevens blijkt uit het onderzoek dat motivatie bij schadeverzekeraars ontbreekt om aan de wettelijke verplichtingen ten behoeve van de sanctieregelgeving te voldoen. Het gebrek aan motivatie bij schadeverzekeraars komt door:

  •          een laag dreigingsbewustzijn;
  •          een lage inschatting van de kwetsbaarheid om betrokken te raken bij terrorismefinanciering;
  •          gebrek aan voordelen (beloningen) om de integriteitsverplichtingen te implementeren door een aangescherpt CDD-beleid;
  •          een lage inschatting van de effectiviteit van de verplichtingen;
  •          een negatieve houding tegenover de uitvoerbaarheid van beleid ten behoeve van de verplichtingen;
  •          de hoge kosten die gemaakt moeten worden om de sanctieregelgeving adequaat na te kunnen leven.

Conceptueel model 

Dagmar heeft een conceptueel model opgesteld met de variabelen die een rol kunnen spelen bij de motivatie voor een adequate naleving van de sanctieregelgeving. Om de naleving van de sanctieregelgeving te verbeteren wordt dus aanbevolen om ruim aandacht te besteden aan die punten die voor een mindere motivatie zorgen.

 

 Conceptueel model


« vorige pagina         meer nieuws »