Blockchain: de technologie die de wereld gaat veranderen

Blockchain, bitcoins, Big Data, The Internet of Things: er gebeurt veel en dat geldt ook voor de wereld van Risk & Insurance Management. De verzekeringsmarkt moet mee in alle veranderingen. Het onderwerp blockchain is een hype en er wordt veel over gezegd en geschreven. Maar wat gebeurt er en waartoe leidt dat? Worden verzekeraars in de toekomst overbodig en wat wordt de rol van intermediairs? In een serie bijdragen over blockchain gaan we dieper in op de ontwikkelingen en de gevolgen.

 

 

Gefascineerd door blockchain en bitcoins

NARIM-bestuurslid Jeroen van den Boogaard is gefascineerd door de blockchain-technologie. Dat is voor een deel ook beroepsmatig ingegeven. Voor zijn werkgever CBRE Global Investors is het afsluiten van zogenaamde ‘smart contracts’ (zonder tussenkomst van allerlei intermediairs) alleen al uit het oogpunt van efficiency en kostenreducties een interessante optie. Dat geldt zeker voor internationale verzekeringsprogramma’s en mogelijke premiereducties.

 

De ontwikkelingen zijn niet te stoppen. Net als vele anderen is ook Jeroen daarvan overtuigd. Rollen gaan veranderen en de huidige makelaars en verzekeraars zullen hun toegevoegde waarde voor een belangrijk deel opnieuw moeten bepalen. Boeiende ontwikkelingen. Jeroen: 'Blockchain en bitcoins zouden zomaar een van de onderwerpen op het NARIM Congres in mei kunnen zijn.'

 

Wat is een blockchain?
Op het internet zijn daarvan vele beschrijvingen te vinden. Op Wikipedia staat bijvoorbeeld: een blockchain is een keten aan data-elementen (blocks), in volgorde van totstandkoming. De keten van gegevens, van de data, wordt bepaald door de volgorde waarin de data zijn toegevoegd. Er is daarbij een eenvoudig te controleren systeem volgens welke opeenvolgende blokken aan elkaar gerelateerd zijn, zodanig dat naast verlengen alleen vertakken van de keten praktisch mogelijk is en niet het bij elkaar komen van twee takken.

 

In een blockchain hebben alle deelnemende partijen een kopie en werken ze met elkaar aan het bijhouden van de keten. Ook controleren ze elkaar. Bij een tijdelijke vertakking van de keten wordt op basis van een vorm van consensus bepaald met welke tak wordt verder gegaan. Een blockchain kan openbaar zijn, maar kan ook besloten zijn. Bijvoorbeeld als een autoriteit of vaste regels bepalen wie of wat onderdeel wordt van de blockchain.

 

Geen bestuur of gezag meer nodig
Volgens Martijn Bolt, specialist op het gebied van procesmanagement en verandermanagement, is een blockchain te omschrijven als een netwerk van miljoenen mensen die samen continu consensus bereiken. Op zijn website schrijft hij het volgende: 'Door een blockchain kunnen mensen samen een globale versie van hun waarheid onderhouden. Met deze betrouwbare gedeelde werkelijkheid ontstaat vertrouwen zonder dat een centrale macht zoals een bestuur, overheid of (wereld)bank niet meer nodig is. Met het ontbreken van een gecentraliseerde macht kan deze onmogelijk corrumperen en kunnen de deelnemers van het netwerk goedkoop, snel en veilig met elkaar handelen middels digitale contracten en convenanten.'

 

'Het is mogelijk om eigendom, waarde, activa en bijvoorbeeld equity digitaal te bewaren en over te dragen zonder dat vervalsing mogelijk is. Partijen kunnen door middel van een blockchain rechtstreeks en onafhankelijk van intermediairs, op een veilige manier bezit uitwisselen zonder elkaar eerst te hoeven vertrouwen of vertrouwen te ontlenen aan een derde.'

 

Belangrijke systeemrisico’s ontbreken
Toetreding tot een blockchain is laagdrempelig, er is eerlijke concurrentie, beperkte informatieasymmetrie en geen moral hazard. Hierdoor ontbreken volgens Bolt belangrijke systeemrisico’s die in gecentraliseerde markten wel voorkomen. Er is voor decentrale markten een enorm potentieel en de kans op marktfalen is klein. 'Dankzij wiskundige regels, speltheorie en decentralisatie is de distributie, bezit en de overdracht van digitale tokens onveranderlijk voor buitenstaanders. Deze eigenschappen maken blockchain toepassingen censuurvrij, betrouwbaar en apolitiek.'

 

De mogelijkheden van blockchain
De eerste toepassing van de blockchain-technologie is te zien op de kapitaalmarkten met het reduceren van operationele kosten. Maar de techniek maakt veel meer mogelijkheden mogelijk: geautomatiseerde notariële diensten, digitaal eigendomsrecht, eerlijke handel en censuurvrije markten. Bolt volgt de ontwikkelingen nauwlettend en draagt bij aan het netwerk door kennisdeling, uitleg en advies.

 

Katalysator voor vernieuwingen
De techniek fungeert als katalysator voor vernieuwingen in allerlei sectoren. 'Migranten sturen geld kosteloos naar huis en grote handelsbeurzen worden aangesloten op de digitale netwerken. Op termijn kan de rol en positie van burgers, (centrale) banken, en overheidsinstanties in de samenleving veranderen naarmate blockchain toepassingen zich ontwikkelen en in populariteit toenemen.'

 

 

'De beste manier om de ontwikkelingen bij te benen, is de mouwen op te stropen en er op een gecontroleerde manier mee aan de slag te gaan'

 

'Met alle veelbelovende mogelijkheden van met blockchain ondersteunde netwerken ben ik van mening dat deze innovatie tot revolutionaire verbeteringen kan leiden. De bitcoin is met recht de democratisering van geld of het internet van geld te noemen. In combinatie met The Internet of Things en de honderden mogelijkheden om blockchain-vertrouwen te gebruiken, is het volgens mij waarschijnlijk dat we met betrouwbare gedistribueerde netwerken aan de vooravond staan van een spannende paradigmaverandering op financieel, sociaal en geopolitiek vlak.'

 

Prominente rol voor Nederland?
Nederland beschikt over een sterke digital capability in de wetenschap en het bedrijfsleven. Dat biedt de mogelijkheid om wereldwijd een prominente rol in te nemen in de veelbelovende blockchain-industrie. Bolt: 'Organisaties die blockchain willen gebruiken om kosten te verlagen en nieuwe verdienmodellen te realiseren, doen er goed aan om voor een gestructureerde aanpak te kiezen. De beste manier om de ontwikkelingen op dit gebied bij te benen, is de mouwen op te stropen en er op een gecontroleerde manier mee aan de slag te gaan.'

 

Meer info:

http://www.martijnbolt.com/nl/home/

 


« vorige pagina         meer nieuws »