Beazley: De menselijke waarde van specialistische verzekeringen

We leven in een tijdperk waarin risico’s van allerlei aard zich in een steeds groter tempo ontwikkelen. Tegelijkertijd zien we dat technologische vooruitgang de noodzaak van menselijke input vervangt. Voor verzekeraars zal Artificiële Intelligentie (AI) het underwritingproces automatiseren. Algoritmes zullen menselijk inzicht vervangen. Relaties gebaseerd op vertrouwen en langdurige samenwerking zullen tot het verleden gaan behoren.

Maar is dat wel zo? Eenieder die bovenstaand verhaal serieus neemt, begrijpt niet goed hoe gespecialiseerde verzekeringen werken.

 


Fred Kleiterp is General Manager Europe bij Beazley
 

De technologische vooruitgang is zonder meer zeer indrukwekkend. AI ondersteunt in toenemende mate het vinden van oplossingen voor wereldwijde uitdagingen, van klimaatverandering tot het uitroeien van armoede. Het zal onze wereld ongetwijfeld ten goede veranderen.

Dat gezegd hebbende: de menselijke kant van onze business zal van cruciaal belang blijven. Het begrijpen van de steeds veranderende uitdagingen van bedrijven, hoe het risicolandschap en het risicobeheer zich ontwikkelen, voor welke risico’s bedrijven zich het meest kwetsbaar voelen en op basis van dat begrip, in samenwerking gepaste verzekeringsoplossingen bieden kan niet worden bereikt door een chatbot. Een AI-acceptatiestrategie zal niet bijdragen aan de ontwikkeling van langetermijnrelaties gebaseerd op wederzijds begrip, consistentie en stabiliteit.

Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld het slachtoffer wordt van een cyberaanval, heeft het een arm om de schouder nodig en onmiddellijke toegang tot ervaren experts die hun vragen kunnen beantwoorden en hen de nodige ondersteuning kunnen bieden in een periode van acute stress, in plaats van een AI-tool. Een AI-tool kan misschien wel best practices opnoemen, maar biedt weinig zinvol advies die van toepassing is op de individuele situatie.

Hetzelfde geldt voor bestuurders tijdens D&O verzekeringsclaims. Beschuldigingen van deze aard kunnen bijzonder persoonlijk aanvoelen, dus er is een menselijke aanpak nodig. AI kan modelantwoorden herhalen, maar waar is de menselijke stem om voor je zaak op te komen? Dit is waar gespecialiseerde verzekeraars het meest effectief zijn.

Dat alles wil niet zeggen dat de verzekeringssector geen toepassing van AI en automatisering behoeft. Integendeel. Software wordt al lange tijd gebruikt om eenvoudige administratieve taken te automatiseren en relevante informatie uit makelaarsaanvragen te halen. En de technologie wordt steeds geavanceerder. AI-modellen kunnen nieuwe risico's analyseren en controleren of ze in overeenstemming zijn met het acceptatiebeleid van de verzekeraar. Daarmee ondersteunt AI een efficiënte bedrijfsvoering en kan het besluitvormingsprocessen verbeteren.

Echter, in ons enthousiasme om AI te omarmen, moeten we ervoor zorgen dat het niet datgene vervangt wat onvervangbaar is - vooral voor specialistische verzekeringen. Door steeds meer gebruik te maken van technologie, moeten we ervoor waken geen afbreuk te doen aan de service die we bieden. Het menselijke element - cruciaal voor hoe we als branche werken - moet worden erkend en behouden.

Het thema van de conferentie van dit jaar - Simply Human - is een treffende reminder voor ons allemaal. Om te kunnen floreren in een steeds sneller veranderende risico-omgeving, hebben bedrijven steeds meer gespecialiseerde verzekerings- en risicobeheerdiensten nodig. Deze diensten moeten worden afgestemd op de veranderende behoeften van klanten. We moeten ervoor zorgen dat ze vertrouwen krijgen in producten die ze voorheen misschien niet nodig hadden.

Cyberverzekering en risicobeheer zijn zonder twijfel een prioriteitsgebieden voor de toepassing van de meest gunstige aspecten van AI. Het nieuwe Full Spectrum Cyber van Beazley is hier een goed voorbeeld van. Specialisten op het gebied van risicobeperking, -beheer en -overdracht worden ondersteund door geavanceerde technologie, waardoor klanten aanvallen kunnen voorkomen, zich kunnen aanpassen als ze worden getroffen en snel kunnen reageren. Dit is waar technologie het beste werkt. Als ondersteuning van menselijke expertise.

Risicoprofessionals zien de risico's van klanten evolueren en begrijpen dus hoe het landschap verandert. Het delen van deze ervaring en expertise is cruciaal voor het verbeteren van de weerbaarheid van bedrijven in Nederland en wereldwijd. Als deze verantwoordelijkheid aan de technologie wordt overgelaten, zal dat de specialistische dekking die bedrijven in toenemende mate nodig hebben, niet bevorderen.

AI en technologische innovatie spelen duidelijk een rol in verzekeringen. Maar naarmate het risicolandschap zich verbreedt en de bedreigingen voor bedrijven veranderen, moeten ook de verzekeringsoplossingen die we creëren een antwoord bieden op de nieuwe uitdagingen. Om dit effectief te doen, hoe snel, efficiënt of gevoelig de technologie ook wordt, is het onze rol als specialistische verzekeraar om ervoor te zorgen dat er een mens aanwezig is om met hen te bespreken hoe risico's nu en in de toekomst kunnen worden beheerd.

Beazley.com

 

THE HUMAN VALUE OF SPECIALTY INSURANCEWe are living through an era of accelerating risk as technological advancements replace the need for human input. For insurers, AI will automate underwriting. Algorithms will replace insight. Relationships built on trust and long-term collaboration will become a thing of the past.

Anyone seriously peddling this narrative does not understand specialty insurance.

The advancement of technology has been extraordinary. AI is providing solutions to global challenges from climate change to the eradication of poverty. It is undoubtedly changing our world for the better.

However, the intangible human elements of our business remains critical. Understanding the concerns of businesses, how their risk management will evolve, where they feel most exposed and working with them to highlight how insurance can alleviate some of these stresses cannot be accomplished by a chatbot. An AI underwriting strategy will not advocate the development of long-term relationships which value consistency and stability.

When a business falls victim of a cyber-attack, it needs an arm around the shoulder and access to experienced experts who can answer their questions and provide them with the necessary support at a period of acute stress, rather than an AI tool. Yes it may be able to regurgitate best practice, but offers little in terms of meaningful advice.

Business leaders need the same during D&O insurance claims. Accusations of this nature can feel particularly personal, so a human touch is needed. AI can repeat model answers, but where is the human voice to fight your corner. This is where specialty insurance is most effective.

That is not to say that the insurance industry has not seen rapid adoption of AI and automation. Software has long been used to automate simple administrative tasks and extract relevant information from broker submissions. But the technology is getting more sophisticated. AI-powered models can analyse new risks and check if they align with the insurer’s underwriting policies.

In our enthusiasm to embrace AI, we must ensure that it does not replace that which is irreplaceable – particularly for specialty insurance. That in seeking ever greater uses of technology, we do not diminish the service which we offer. The human element – critical to how we work as an industry – must be recognised and preserved.

The theme of this year’s conference – Simply Human, is an apt reminder to us all. To prosper in an accelerating risk environment, businesses increasingly require specialist insurance and risk management services. These services must be tailored to reflect the evolving needs of clients. We must work to improve their trust in products which they may have not needed previously.

Cyber insurance and risk management is undoubtedly a priority area for the adoption of the most beneficial aspects of AI. Beazley’s new Full Spectrum Cyber is a case in point. Risk mitigation, management and transfer specialists are supported by cutting edge technology, enabling clients to pre-empt attacks, adapt should they be impacted and respond rapidly. This is where technology works best. As a force multiplier of human expertise.

Risk professionals see the evolution of client risks so understand how the landscape is changing. Sharing this experience and expertise will be critical to improving businesses’ resilience in the Netherlands and globally. Deferring this responsibility to technology will not encourage the uptake of the specialist cover which businesses increasingly need.

AI and technological innovation clearly have a role in insurance. However, as the risk landscape broadens and the threats to businesses change, so too must the insurance solutions we create to meet emerging challenges. To effectively do this, however fast, efficient or sentient the technology becomes, our role as specialty insurers is to ensure they will have a human there to meet with them to discuss how to manage risk now and in the future.

 

Beazley.com


« vorige pagina         meer nieuws »