AXA XL: Kansen en risico´s van AI in evenwicht brengen

AI is veel sneller overgenomen en geïntegreerd in alle aspecten van het leven dan we ons een paar jaar geleden konden voorstellen. En hoewel het onmiskenbare voordelen met zich meebrengt, zoals verhoogde efficiëntie, zijn er ook risico's waar rekening mee moet worden gehouden. Anique Erkens, Head of Distribution van AXA XL bespreekt de noodzaak om de kansen van AI in evenwicht te brengen met ethische adoptie en risicobeperking.

 

Anique Erkens is Head of Distribution van AXA XL

Technologie is een essentieel onderdeel van bijna elk bedrijfsproces over de hele wereld. En kunstmatige intelligentie (AI), robotica en machine learning spelen een cruciale rol bij het verbeteren van processen en het ontwerpen van producten en diensten in veel sectoren, waaronder verzekeringen.
Maar hoewel deze technologie enorme voordelen met zich meebrengt voor bedrijven en hun consumenten en andere belanghebbenden, zijn er ook potentiële valkuilen. Niet in de laatste plaats vanwege de snelle invoering en ontwikkeling ervan.


In het meest recente AXA Future Risks Report worden AI-gerelateerde kwesties genoemd als een van de belangrijkste risicogebieden voor bedrijven wereldwijd. Volgens de ranglijst van ongeveer 3500 risico-experts uit 50 landen stonden risico's met betrekking tot AI en Big Data op de vierde plaats, met cyberrisico's op de tweede. Interessant is dat de 20.000 ondervraagden AI en Big Data op de 11e plaats zetten in hun lijst van zorgen, een mismatch in perceptie die te wijten kan zijn aan een gebrek aan bewustzijn over het tempo van de verandering.
Op de vraag om het tempo van de opkomst van AI als een risico te beschrijven, zei meer dan de helft - 55% - van de experts dat ze het als een snel opkomend risico beschouwden. En 49% van de ondervraagde experts zei dat ethische risico's met betrekking tot het gebruik van AI-technologie snel opkomen.
Meer dan een derde - 36% - van de experts is zelfs van mening dat geavanceerde AI een "existentieel risico voor de mensheid" zou kunnen vormen, vooral gezien de snelle ontwikkeling van gebieden zoals ChatGPT en andere generatieve AI-modellen.


Er zijn echter stappen die genomen kunnen worden om deze risico's te beperken.
Ten eerste, omdat AI afhankelijk is van gegevens, moeten we ervoor zorgen dat gegevens onbevooroordeeld zijn en op een veilige manier worden gebruikt en opgeslagen, waarbij consumentenbescherming voorop staat.
De experts die werden ondervraagd voor het AXA Future Risks Report benadrukten ook de rol die regelgeving kan en moet spelen in de verantwoorde ontwikkeling van AI, waarbij 48% aangaf dat dit de belangrijkste manier was waarop overheden AI-risico's zouden moeten benaderen.

Vanuit verzekeringsoogpunt erkennen we de voordelen die AI kan bieden en ook biedt bij het versnellen van processen - met name claims, het opsporen van fraude en het ontwikkelen van innovatieve producten en oplossingen.
We erkennen echter ook de noodzaak om deze technologie te gebruiken door ethiek centraal te stellen bij wat we kunnen en door samen te werken met beleidsmakers om ervoor te zorgen dat AI op een verantwoorde manier wordt ontwikkeld en gebruikt.
En we zijn ons ook terdege bewust van de noodzaak om rekening te houden met de impact van AI op onze collega's en de noodzaak om hen te trainen en in staat te stellen om te profiteren van de manieren waarop AI hen in staat kan stellen om zich te concentreren op de gebieden van hun werk waar hun menselijke vaardigheden de toegevoegde waarde zijn.


AI en aanverwante technologieën zullen ongetwijfeld een belangrijke rol blijven spelen in de manier waarop allerlei bedrijven zaken doen en producten ontwikkelen. Het is echter van vitaal belang dat we, nu deze technologie een steeds grotere rol gaat spelen in ons dagelijks leven, manieren vinden om datgene te beheren wat ons als mensen onderscheidt: emoties en het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen.
We hebben er allemaal belang bij ervoor te zorgen dat AI ethisch wordt gebruikt en op een evenredige manier wordt gereguleerd, waarbij het welzijn en de rechten van consumenten voorop staan en menselijke vooruitgang mogelijk wordt gemaakt.

 

AXA XL

 

 

AXA XL: BALANCING AI OPPORTUNITY AND RISK

 

AI has been adopted and integrated into all walks of life at a much faster pace than could have been imagined even just a few years ago. And while it has brought with it undoubted benefits, like increased efficiency, there are also risks to be considered.  AXA XL discusses the need to balance the opportunities of AI with ethical adoption and risk mitigation.

Technology is an essential part of almost every business process the world over. And artificial intelligence (AI), robotics and machine learning are playing a vital role in improving processes and informing the design of products and services in many sectors – including insurance.

But while this technology is bringing huge benefits to businesses and their consumers and other stakeholders, there are potential pitfalls – not least because of the rapidity of its uptake and development.
The most recent AXA Future Risks Report highlighted AI-related issues as among the most important risk areas facing businesses worldwide.

According to the ranking of about 3,500 risk experts from 50 countries, risks related to AI and Big Data were the fourth most important – with cyber risks ranking second. Interestingly, the 20,000 members of the public surveyed ranked AI and Big Data 11th in their list of concerns, a mismatch in perception that may be due to a lack of awareness about the pace of change.

Indeed, when asked to describe the pace of the emergence of AI as a risk, more than half – 55% - of experts said they considered it to be a rapidly emerging risk. And 49% of the experts surveyed said that ethical risks regarding the use of AI technology were rapidly emerging.
More than a third – 36% - of experts even consider that advanced AI could pose an “existential risk to mankind,” particularly given the rapid development of areas such as ChatGPT and other generative AI models.

There are, however, steps that can be taken to reduce these risks.
Firstly, since AI relies on data, we must ensure that data is free of bias and is used and stored in a safe manner, with consumer protection paramount.
The experts surveyed for the AXA Future Risks Report also highlighted the role that regulation can and must play in the responsible development of AI, with 48% saying this was the principal way in which Public Authorities should approach AI risks.
From an insurance standpoint, we recognise the benefits that AI can and does bring in speeding up processes - notably claims, detecting fraud and developing innovative products and solutions.
We recognise too, however, the need to use this technology by outing ethics at the very heart of what we can and by working with policymakers to ensure that AI is developed and used in a responsible way.
And we are also acutely aware of the need to by mindful of the impact of AI on or colleagues and the need to train and empower them to take advantage of the ways in which AI can enable them to focus on the areas of their jobs where their human skills are the value-added.

AI and related technologies will doubtless continue to play an important role in the way companies of all types do business and develop products. It is vital, however, that as this technology becomes an ever-greater presence in our daily lives that we find ways to manage what sets us, as humans, apart; emotions and the ability to take responsibility.
We all have a stake in ensuring that AI is used ethically and regulated in a proportionate way that prioritises the wellbeing and rights of consumers while enabling human progress.

AXA XL

 


« vorige pagina         meer nieuws »