Verrassende uitkomsten workshops Riskonet tijdens NARIM Congres

Het vak van de Risk & Insurance Manager heeft te maken met nieuwe eisen en verwachtingen. De sector als geheel ontwikkelt snel. De professionals in risk management van Riskonet faciliteerden tijdens het NARIM Congres workshops waarin deelnemers van het congres de kansen en uitdagingen van de nabije toekomst zelf in kaart brachten.

 

Krachtige storyline
Bij Reach Communications zetten we stellingenworkshops in als onderdeel van een intensief proces om met het management van bedrijven en instellingen de meerjarige prioriteiten en kansen te identificeren en vast te stellen. Dit is een aanpak die leidt tot een krachtige storyline en een toespitsing daarvan in de vorm van een missie en visie.

 

Tegenstrijdige stellingen

Tijdens het NARIM Congres hebben we dezelfde aanpak sterk gecomprimeerd toegepast in een drietal workshops. Zo’n 75 professionals kregen in hoog tempo vijftien posters met daarop elk twee tegenstrijdige stellingen voorgeschoteld. Het doel was om een schets te maken van de sector in 2019. Dat de stellingen de essentie van de ontwikkelingen in het vakgebied raken, werd duidelijk door de soms markante uitspraken die werden gedaan. De deelnemers brachten zo het thema van het congres, ‘RE-INVENT’, in de praktijk. 

1: ‘Bedrijfsbeleid voorspelt toekomstige schades’

In een aantal stellingen stond de kennis van het risico centraal. Tijdens het congres is veel gesproken over het belang van ‘big data’, maar als het om het voorspellen van de schadelast gaat, wordt daar door professionals toch anders over gedacht. Op de stellingen of nu het schadeverleden of juist het bedrijfsbeleid bepalend is voor de voorspelling van toekomstige schades, kiest een duidelijke meerderheid voor het bedrijfsbeleid. Zoals deelnemer Alexander het stelt: “Het schadeverleden voorspelt slechts de gevaren. Het risk management beïnvloedt de gevolgen”. Of Dave: “Door beleid kan ingespeeld worden op mogelijke schades. Resultaten uit het verleden zouden aan de basis moeten van het beleid moeten staan. 2: ‘Bedrijven moeten een Chief Risk Officer in de board hebben’

Deze mening verklaart ook waarom de deelnemers vrijwel unaniem vinden dat MKB+ en grotere bedrijven een Chief Risk Officer in de board zouden moeten hebben. Risk management is in hun ogen geen uitvoerende functie. Workshop-deelnemer Ricardo stelt het zo: “Risico’s gaan nooit verdwijnen en veranderen continu. Een risk manager moet gehoord worden en dat kan alleen op board niveau. Risico’s hebben impact op het hele bedrijf”. 

3: ‘Een risico analyse is cruciaal om de juiste dekking te kiezen’

Kennis van het risico op het hoogste niveau is dus essentieel in de ogen van de deelnemers. Ze motiveren dit ook langs een tweetal stellingen over het belang van een risico-analyse. Volgens vrijwel alle deelnemers is een risico-analyse cruciaal om de juiste dekking te kiezen. Annemiek stelt dat een risico-analyse de enig juiste basis is om mitigerende maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld een verzekering. En volgens Roelie kan zo’n analyse ook helpen om dekkingen te schrappen die niet nodig zijn.

 

Er is een kleine groep die juist de tegengestelde stelling steunt, namelijk dat de kosten van een risico-analyse niet opwegen tegen die van een complete verzekering. Ruben motiveert zijn keuze als volgt: “Dat ligt aan de aard van het risico. Voor een autoverzekering gaat dit op”. 

4: ‘Verzekeraars kunnen concurreren op kwaliteit’

Hoe ziet de werkelijkheid voor verzekeraars er in 2019 uit? Wel, de meerderheid is van mening dat ze zich in kwaliteit kunnen onderscheiden. Onder die kwaliteit wordt overigens zowel zekerheid van dekking als de servicegraad verstaan. Niemand vindt dat verzekeraars straks alleen op prijs zullen concurreren, maar een aantal respondenten stelt dat zowel kwaliteit als prijs doorslaggevend zijn.

Zit er in dat kwaliteitsbeeld niet enige ‘wishful thinking’? Mogelijk wel, want de stelling ‘de prijzen van verzekeringen gaan nog verder omlaag’ versus ‘verzekeringen worden duurder’ zorgt voor zeer verdeelde reacties. Frank stelt: “Verzekeringen worden duurder. Cross-subsidie vanuit andere branches verdwijnt.” Kees meent juist dat de prijzen omlaag gaan, als gevolg van beter risicomanagement. Misschien wíllen we gewoon graag dat er in de toekomst meer kan worden geconcurreerd op basis van kwaliteit…

5: ‘Apple en Google hervormen de verzekeringsmarkt’

Die kwaliteit als wapen is misschien zo gek nog niet. Want op twee deelnemers na, die van mening zijn dat kapitaaleisen verzekeraars beschermen tegen nieuwe toetreders, zijn de Riskonet-gasten van mening dat Apple en Google al heel snel de verzekeringsmarkt gaan hervormen. De ‘bombshell’ van de middag. “Zo gaat dat”, stelt Ingmar. Leidy ruikt, evenals veel andere respondenten, een “unieke kans met de hoeveelheid beschikbare data en capaciteit”. Koen ziet het scherp. Hij is een van de weinige mensen die tussen de beide stellingen in is gaat staan en kansen ziet voor zowel de nieuwe toetreders als bestaande verzekeraars: “Apple en Google bewegen richting verzekeringsmodellen op basis van consumentengedrag. Verzekeraars verbeteren modellen en spelen in op non-data driven elementen.” Volgens Bas loopt het allemaal zo’n vaart niet. Hij denkt dat de nieuwe toetreders alleen voor commodity-producten gaan. 


6: ‘De makelaar vindt zich opnieuw uit’

In deze beweeglijke markt doen professionals natuurlijk ook straks als vanouds hun werk. Toch? Nou, niet helemaal. Enkele kritische workshopdeelnemers, zoals Robert, Ruben en Leonie, denken dat de rol van de makelaar in 2019 is uitgespeeld. Ze voeren voortschrijdende technologie en automatisering aan als de drivers van die beweging. Tegelijkertijd denkt de meerderheid wat anders, namelijk dat de makelaar zich opnieuw uitvindt. De argumentatie daarvoor is bij velen wel wat fragiel: “Ze moeten wel”, wordt er gesteld. Paul is er helder over: “Alleen als de makelaar écht naar zijn klant wil luisteren”.

Misschien is het voor het vakgebied goed om nog eens door te discussiëren over de rol van de makelaar. Want op de stelling ‘de verzekeringsmakelaar is een inhoudelijk expert’ versus ‘de verzekeringsmakelaar begeleidt transacties’ komt geen eenduidig antwoord. Dat voelt kwetsbaar. Juist in een beweeglijke markt zou de rol van sleutelspelers niet tot discussie mogen leiden. 

7: ‘Voor commodities worden acceptanten weg geautomatiseerd’

Niet alleen de rol van de makelaar, maar ook die van de acceptant zorgt voor discussie. Bij de stelling ‘acceptanten worden weggeautomatiseerd’ versus ‘acceptatie van een risico is mensenwerk’ kiest het leeuwendeel van de respondenten voor de veilige middenweg. De argumentatie daarvoor is helder. Zo’n beetje op alle ‘Post-it’ velletjes komen we tegen dat acceptatie van commodityrisico’s binnenkort aan de computer wordt overgelaten. Alleen voor de complexere risico’s zal in de toekomst nog een persoonlijke interventie nodig zijn.

 

Tip: Maak verdiepingsslagen

Een ‘quick scan’ van de ontwikkelingen en kansen in de verzekeringssector levert interessante beelden en meningen op. Zeker is dat er in de sector veel valt te winnen, maar ook te verliezen. Daarmee zijn er goede redenen om, vanuit NARIM of op bedrijfsniveau, verdiepingsslagen te maken. Want, als het aan de deelnemers van de workshops ligt, laten risico’s en kansen zich goed voorspellen door actief risk management. Dat is een mooie uitnodiging aan de mensen in het vakgebied om hun expertise eens niet op relaties, maar op zichzelf los te laten!

 

Deze bijdrage is geschreven door Alec Bergsma, communicatiestrateeg. Hij legt zich met zijn bureau Reach Communications toe op positionering en content marketing.

 

Over Riskonet

De Nederlandse, Turkse en Poolse medewerkers van Riskonet analyseren en adviseren in de volle breedte en diepte over risico’s, mogelijke schade en over investeren om narigheid te voorkomen of te beperken. Riskonet is dankzij een zorgvuldig opgebouwd, wijd vertakt netwerk mondiaal actief.

www.riskonet.com


« vorige pagina         meer nieuws »