Artificial Intelligence en de kansen voor Risk Managers

Wat kun je als Risk Manager met Artificial Intelligence?

 

Artificial Intelligence is voor velen nog een afstandelijk en abstract onderwerp, hoewel de ontwikkelingen snel gaan en je ook als Risk Manager niet aan 'AI' voorbij kunt gaan. Accountants- en adviesorganisatie PWC becijferde een tijdje terug het potentieel als gigantisch met een potentiële bijdrage van $ 15,7 trillion aan de globale economie, terwijl slechts 12,3% van de Europese bedrijven zich al bezig hield met Big Data (in 2019). 'It is clear that we are just starting to tap into the potential', aldus de onderzoekers.

 

 

Uit een poll tijdens een webinar over het onderwerp AI bleek dat bijna de helft van de Risk Managers eigenlijk nog niet weet wat met AI te doen en welke stappen te nemen. Toch denkt de meerderheid er op niet al te lange termijn mee te maken te krijgen en ziet men wel mogelijkheden om gebruik te maken van AI.

 

Europese Commissie claimt voortrekkersrol

Feit is dat Artificial Intelligence flink in de belangstelling staat, zeker van de Europese Commissie. In 2019 werd er op Europees niveau veel onderzoek gedaan naar 'AI' en de ontwikkelingen op dit terrein en eerder dit jaar, in februari, verscheen een whitepaper van de Europese Commissie over het onderwerp. Daarin wordt ook geschetst hoe de toekomst er uit ziet en met welke vraagstukken bedrijven en publieke instanties te maken krijgen. De Europese Commissie zet in op een Europese benadering en inbedding in een Europees framework, inclusief het ontwikkelen van Europese regelgeving. Zoals dat ook is gebeurd op het gebied van GDPR. Dat moet in nauwe samenspraak met de private sector gaan plaatsvinden.

 

Webinar over Artificial Intelligence

Reden genoeg om in 'corona'-tijd een 'Europees' webinar te organiseren met als titel: Why should Risk Management look into Artificial Intelligence now? FERMA, de Europese koepel van nationale Risk & Insurance Management-organisaties (waaronder NARIM) was de organisator. Aan het woord kwamen naast FERMA Board Member Philippe Cotelle (Insurane & Risk Manager bij Airbus) Irina Orssich en Eric Badiqué namens het team Artificial Intelligence van de Europese Commissie.

Over Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) of kunstmatige intelligentie staat niet gelijk aan menselijke intelligentie. AI is een algoritme dat exact doet waarvoor het is ontwikkeld. Die taak wordt in de meeste gevallen beter uitgevoerd dan mensen zouden kunnen.

 

Big Data

Om te kunnen doen waarvoor het is ontwikkeld en getraind, moet een algoritme worden gevoed met enorme hoeveelheden data en daarbij is de kwaliteit van die data van groot belang.

 

AI is geen magic

AI is geen magic. Van belang is scoping: vooraf bepalen wat je wilt en de vraag te stellen of je daarvoor over de juiste data beschikt. Vervolgens zijn met behulp van algoritmen de juiste resultaten te verkrijgen. Maar: de kwaliteit van de data moet wel goed genoeg zijn. Anders gaat het niet werken.

 

Scepsis in de organisatie overwinnen

In veel organisaties overheerst de scepsis. Veel specialisten menen dat je je moet kijken naar kansen en mogelijkheden, niet naar bedreigingen. Ook Risk Managers kunnen daarmee hun voordeel doen. Gebruik AI en nieuwe technologieën en maak je organisatie intelligenter. Als Risk Manager kun je daarin een grote rol spelen, menen ze.

 

De ontwikkeling is bovendien niet te stuiten. Over 5 jaar zal de kloof tussen organisaties die nu de ontwikkelingen oppakken en organisaties die dat niet doen, vele malen groter zijn dan deze nu al is. Dus: 'Start looking at it, start playing with it.


Flink investeren in Artificial Intelligence

De Europese Commissie wil flink investeren in AI, onder meer in het opzetten van Excellent Research Centers. Het ultieme doel is wereldwijd een leidende positie te krijgen in 'AI & robotics'. Een van de zes key-factors is samenwerking tussen en met de Europese lidstaten, maar van belang is ook het stimuleren van kennisontwikkeling in Digital Innovation Hubs en samenwerking via PPP's met de private sector op het gebied van AI, data en robotics.

 

Data is 'key'

Data is 'key', zowel kwantitatief als kwalitatief, stelden EC-vertegenwoordigers Orssich en Badiqué tijdens het webinar. 'Maar we zullen voorzichtig om moeten gaan met het gebruik van data en het exploiteren daarvan,' voegden ze er gelijk aan toe. Er moet een 'Ecosystem of Trust' worden ontwikkeld.

 

De voordelen

De general benefits voor Risk Management liggen op het gebied van data processing, het vergroten van efficiency, het managen van complexe vraagstukken en een betere besluitvorming, ook in de top van het bedrijf. Daarvoor is heel veel goede data nodig, in kwantiteit en in kwaliteit, aldus Philippe Cotelle. Maar begin ermee, is ook het advies. Juist in deze Covid-19 tijd is er een natuurlijk moment om acties te ondernemen. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een AI-roadmap. FERMA geeft daarvoor in het vorig najaar uitgebrachte boekje over AI een aantal stappen en voorbeelden (zie hieronder).
'Think big, but start small.'

 

Boekje 'Artificial Intelligence applied for Risk Management'

AI kan Risk Managers helpen sneller te reageren op nieuwe ontwikkelingen en risico’s. Dat vindt ook FERMA. Tijdens het FERMA Forum vorig najaar publiceerde FERMA een 'eerste gedachte' over de implicaties van AI voor risicobeheer. Het boekje is tot stand gekomen via gesprekken met experts binnen en buiten het vakgebied van Enterprise Risk Management.

Het boekje bevat ook een actieplan en een sjabloon voor het ontwikkelen van een eigen 'risicokaart' op het gebied van AI. Onder meer hoe AI is te gebruiken in de snellere afhandeling van claims en welke data daarvoor nodig is. 

 

Het boekje is via deze site te downloaden ls PDF »

 

Webinar over AI terugkijken? Klik op deze link.

 


« vorige pagina         meer nieuws »